TR EN

Uluğbey Binası

Teknokent, ANTALYA

8:30 - 18:00

Pazartesi - Cuma

In Vivo Test

Cytotoxicity Tests (TS EN ISO 10933-5) (proliferation (MTT-WTT) cell viability assays)
Skin Irritation (TS EN ISO 10993-10)
Acute systemic toxicity (TS EN ISO 10993-11)
Biological Absorption (TS 7342)
Sensitization test (TS EN ISO 10993-10)
Genotoxicity test (OECD 471)
Phototoxicity test
Mutagenicity AMES Test